Bộ Tài chính quy định phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường

Theo quy định mới của Bộ Tài chính, phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện thẩm định có mức thu từ 6 triệu đến 61 triệu đồng tùy thuộc vào tổng vốn đầu tư dự án.

Bộ Tài chính quy định phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Mức phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do Bộ Tài chính quy định từ 6 triệu đến 61 triệu đồng (ảnh: internet).

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện thẩm định.

Theo đó, người nộp phí là các tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở trung ương thực hiện thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan Nhà nước được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường tổ chức thu phí thẩm định theo quy định tại Thông tư này.

Bộ Tài chính quy định phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường
Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường.

Tổ chức thu phí phải nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan Nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí thì được trích để lại 70% tổng số tiền phí thu được để chi cho hoạt động thẩm định, thu phí và nộp 30% tổng số tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2023.

Theo Tiến Hào/Báo Xây dựng

Tin Liên Quan