Bộ Xây dựng ban hành các văn bản hợp nhất

(Xây dựng) – Trong tháng 3/2020, sẽ có một só văn bản hợp nhất liên quan đến chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015; hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ; một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng chính thức có hiệu lực.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015

Ngày 04/3, Bộ Xây dựng ban hành Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD: Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 (Chương trình hỗ trợ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011 – 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2), có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2019.

Văn bản hợp nhất này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/3/2020.

Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ

Ngày 04/3, Bộ Xây dựng ban hành Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD: Thông tư Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ.

Thông tư số 09/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/02/2016 được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 02/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2019. Văn bản hợp nhất này có hiệu lực thi hành ngày 04/3/2020.

Thông tư số 01/2014/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ và Thông tư Liên tịch số 04/2013/TTLT-BXD-BTC của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Ngày 04/3, Bộ Xây dựng ban hành Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Thông tư số 19/2016/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2016 được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 02/2019/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2019.

Văn bản hợp nhất này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/3/2020.

Nghị định về quản lý VLXD

Ngày 05/3, Bộ Xây dựng ban hành Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD: Nghị định về quản lý VLXD. Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý VLXD, có hiệu lực từ ngày 26/5/2016 được sửa đổi, bổ sung bởi: 1. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 15/ 9/2018; 2. Nghị định số 95/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý VLXD, có hiệu lực từ ngày 10/02/2020. Văn bản hợp nhất này có hiệu lực thi hành ngày 05/3/2020.

Thư Kỳ

Tin Liên Quan