Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương – làn sóng tinh khiết của nghành Xây Dựng

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương là đơn vị cấp nước sạch chủ đạo của tỉnh Hải Dương, với phương án cấp nước theo chuỗi vùng, ứng dụng hệ thống quản trị hiện đại. Công ty hiện cung cấp nước sạch trực tiếp cho 175/225 xã phường trong tỉnh, cung cấp nước qua đồng hồ tổng cho các đơn vị thứ cấp để cung cấp nước sạch cho các xã nông thôn còn lại trên địa
bàn tỉnh , với chất lượng nước, chất lượng dịch vụ ngày càng cao. Thực hiện tốt
đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện môi trường sống của nhân dân, góp phần thúc đẩy
phát triển tốt đời sống, kinh tế xã hội của tỉnh.

Kết quả HĐ SXKD 2018:
Sản lượng nước thương phẩm: 45,650 triệu m³ đạt 101% kế hoạch
Tổng doanh thu: 430,490 tỷ đồng đạt 100,1% kế hoạch
Lợi nhuận trước thuế: 54,690 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 42,648 tỷ đồng
Nộp ngân sách: 40,128 tỷ đồng đạt 205% kế hoạch.
Tổng số khách hàng có đến tháng 8/2019: 237.000 hộ
Công suất cấp nước đạt: 230.000 m³/ngàyđêm
Các chế độ, chính sách đối với người lao động được đảm bảo đầy đủ và ngày một nâng cao.

Tin Liên Quan