Hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh 2

Tháng 12/1986, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra đường lối đổi mới đất nước. Trong đó trọng tâm là đổi mới nền kinh tế theo hướng xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận động theo cơ chế thị trường dưới sựa quản lý của nhà nước, với mục tiêu phát huy sức mạnh tổng thể của các thành phần kinh tế.

Năm 1992, Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam bắt đầu xây dựng phong trào doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ các nhà doanh nghiệp trẻ mới thành lập sau thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam năm 1986.

Quá trình vận động và thành lập Hội

Ngay sau khi Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam xây dựng phong trào doanh nghiệp trẻ, vào tháng 08/1993 một Ban vận động thành lập Hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh được thành lập bởi một nhóm các nhà doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh với mong muốn xây dựng mạng lưới hỗ trợ, chia xẻ kinh nghiệm trong kinh doanh và tham gia vào các hoạt động xã hội.

Ngày 16/09/1994, Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh ra Quyết Định số 01/QĐTLH-94 về việc Quyết định thành lập Hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh bao gồm 30 Hội viên sáng lập Hội doanh nghiệp Trẻ Tp. Hồ Chí Minh và chính thức công nhận Hội doanh nghiệp Trẻ Tp. Hồ Chí Minh là thành viên tập thể của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh.

Ngày 30/09/1994, Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh ra tiếp Quyết Định số 02/QĐTLH-94 về việc Quyết định công nhận Ban Chấp Hành Hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh bao gồm 01 Chủ Tịch, 03 Phó Chủ Tịch và 05 Uỷ viên.

Tuy nhiên, qua 04 nhiệm kỳ hoạt động Hội (từ năm 1994 đến trước tháng 07/2003), mặc dù Hội doanh nghiệp Trẻ Tp. Hồ Chí Minh đã là thành viên tập thể của Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, Hội các nhà doanh nghiệp Trẻ Việt Nam (năm 2002), nhưng Hội vẫn chưa được công nhận chính thức về mặt quản lý nhà nước (cụ thể là Hội chưa được cấp con dấu riêng trong quá trình hoạt động và giao dịch ). Do vậy, Hội phải xin phép các cơ quan hữu quan cho các hoạt động quan trọng.

Ngày 30/07/2003 đánh dấu một sự kiện trọng đại của Hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ Ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 2900/QĐ-UB về việc công nhận thành lập Hội các nhà doanh nghiệp Trẻ Tp. Hồ Chí Minh. Nội dung công văn xác định rõ tại Điều 1: “ Hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh là thành viên của Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý của Nhà nước của Sở Công nghiệp thành phố ”; “Hội doanh nghiệp Trẻ Tp. Hồ Chí Minh là tổ chức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng”.

Từ đây đã đánh dấu một chặng đường phát triển mới của Hội với mục tiêu cụ thể: Chuyên nghiệp hoá các hoạt động của Hội nhằm cung cấp các dịch vụ có chất lượng dành cho Hội viên Hội doanh nghiệp Trẻ Tp. Hồ Chí Minh.

Sau đó vào đại hội nhiệm kỳ VI (2003 – 2006) Hội chính thức đổi tên thành Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM cho đến nay.

Chức năng của Hội doanh nhân trẻ Tp. Hồ Chí Minh

Chức năng hoạt động:
1. Hội doanh nhân trẻ Tp. Hồ Chí Minh là tổ chức nghề nghiệp của những nhà Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, là thành viên tập thể của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Hội thực hiện đoàn kết, tập hợp các nhà Doanh nghiệp trẻ, các nhà quản lý trẻ trong các doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo cùng phấn đấu cho sự phát triển, thành đạt của Hội viên và cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.

Mục tiêu hoạt động của Hội:
1. Đại diện cho giới doanh nghiệp trẻ Việt Nam trên địa bàn T.p Hồ Chí Minh trong Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam T.p Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của Hội viên trước pháp luật và công luận.
2. Tạo điều kiện hỗ trợ các nhà doanh nghiệp trẻ nâng cao tri thức quản lý, nghề nghiệp, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh. Đồng thời tạo điều kiện để các nhà doanh nghiệp trẻ tham gia tốt các hoạt động xã hội.
3. Là diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến của các nhà doanh nghiệp trẻ và giữa các nhà doanh nghiệp trẻ với cơ quan Nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nước theo đúng Pháp luật của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
4. Hội có thể tạo thêm nguồn Quỹ phục vụ cho hoạt động chung của Hội bằng việc hình thành các cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật Nhà nước Việt Nam.

Nhiệm vụ chính của Hội doanh nhân Trẻ Tp.Hồ Chí Minh:

Nhiệm vụ chính của Hội được xác định rõ từ những ngày đầu thành lập Hội:

1. Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin về thương mại, pháp lý, kinh tế, kỹ thuật cho Hội viên, tổ chức các loại hình nhằm giúp Hội viên nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh.
2. Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ Doanh nghiệp trẻ và phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các Hội viên nhằm phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đúng Pháp luật. Tổ chức các hoạt động xã hội đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố, đất nước.
3. Phối hợp cùng Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất với cơ quan nhà nước về những vấn đề liên quan đến chính sách, khuyến khích và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho giới doanh nghiệp trẻ Thành phố.
4. Tổ chức, hướng dẫn và tiếp nhận sự tài trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với giới doanh nghiệp trẻ thành phố, giúp đỡ các Hội viên mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về kinh tế – xã hội trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau theo đúng thông lệ, tập quán quốc tế và tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
5. Tham gia thực hiện chương trình hoạt động chung của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của giới doanh nghiệp trẻ.

Quan hệ với các tổ chức, đối tác trong và ngoài nuớc:

Cùng với sự thành lập của Ban vận động Chính sách, trong giai đoạn 2003 – 2004, Hội doanh nhân trẻ Tp. Hồ Chí Minh đã mở rộng và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các Hiệp Hội, các tổ chức trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư như: Các Hiệp Hội ngành nghề trên địa bàn thành phố và trong nước; Các Hiệp Hội nước ngoài trên địa Bàn thành phố và trong nước, Đại sứ quán, tổng lãnh sự quán trên địa bàn thành phố Tp. Hồ Chí Minh; Các tổ chức phi Chính Phủ.

Hiện tại, Hội đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác với 25 Hiệp Hội nước ngoài: Hiệp Hội doanh nghiệp Australia, Anh, Đức, Pháp, Thái Lan, Nhật Bản, Bỉ, An Độ, Thụy Sỹ, Hồng Kông, Canada….

Ngoài ra, Hội cũng đã thiết lập mối quan hệ với 29 đối tác thương mại trong và ngoài nước: Hiệp Hội Công Nghiệp Đan Mạch (DI), Hội đồng thương mại Mỹ – Việt, Chương trình hợp tác tư vấn Hà Lan (PUM), Hội Đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông, dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh (VNCI) Hoa Kỳ, Dự án Phát triển Khu vực Kinh tế tư nhân (MPDF) thuộc Ngân Hàng Thế Giới, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam, Phòng Thương Mại Bỉ – Lucxembua tại Việt Nam….

Thông qua các chương trình hợp tác với các tổ chức nước ngoài, Hội doanh nhân trẻ đã tiến hành ký kết và thực hiện một số dự án quan trọng:

· Dự án “Nâng cao năng lực vận động chính sách”, ký kết với tổ chức UNSAID, Hoa Kỳ năm 2004.
· Dự án “Nâng cao năng lực hoạt động chuyên nghiệp Hội doanh nhân trẻ Tp.HCM”, ký kết với Hiệp Hội Công nghiệp Đan Mạch năm 2002.
· Dự án “ Nâng cao năng lực hoạt động Hội doanh nhân trẻ Tp.HCM”, ký kết với tổ chức MPDF – IFC – Thuộc Ngân Hàng Thế giới (World Bank) năm 2002.

Những dự án này đã góp phần thúc đẩy các hoạt động của Hội dần từng bước tiến lên chuyên nghiệp.