Hà Tĩnh: Ngành Xây dựng tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính

Ông Nguyễn Quốc Hà – Giám đốc Sở Xây dựng vừa ký ban hành Văn bản số 195/SXD-VP về việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến toàn trình, qua dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến.

Hà Tĩnh: Ngành Xây dựng tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính
Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng đã tích hợp toàn bộ dữ liệu đáp ứng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Theo Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 15/8/2022, của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng gồm có 17 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (tương đương với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4); nhằm đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại cơ quan năm 2023 và những năm tiếp theo. Đặc biệt là việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; qua dịch vụ bưu chính và thanh toán trực tuyến đối với ngành Xây dựng.

Sở Xây dựng đề nghị và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các chủ đầu tư, ban quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh khi nộp hồ sơ thì tiến hành theo hình thức trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thì truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Hà Tĩnh tại địa chỉ https://dichvucong.hatinh.gov.vn chọn cơ quan giải quyết Sở Xây dựng hoặc Baner Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại địa chỉ https://soxaydung.hatinh.gov.vn, sau đó chọn các Dịch vụ công trực tuyến tương ứng để thực hiện; đồng thời khuyến khích sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích trong gửi, nộp, trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với các chủ đầu tư, ban quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng có sử dụng nguồn vốn đầu tư công và vốn ngân sách Nhà nước ngoài đầu tư công trên địa bàn. Sở Xây dựng đề nghị 100% các hồ sơ thuộc danh mục 17 dịch vụ công trực tuyến toàn trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 khi thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Đồng thời, yêu cầu thực hiện các hướng dẫn đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật có liên quan về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Uyên Uyên/Báo Xây dựng

Tin Liên Quan