Ngành Xây dựng: Sáng tạo, nỗ lực, chủ động triển khai các nhiệm vụ năm 2023

Với nhận định năm 2023 là năm có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, nhưng thách thức cũng sẽ rất lớn đối với ngành Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo: Toàn Ngành phải có kế hoạch, cách thức triển khai nhiệm vụ một cách chủ động, huy động và tận dụng được tối đa sức sáng tạo và sự nỗ lực, kiên trì của cán bộ, công viên chức, người lao động và các DN thuộc Ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Ngành Xây dựng: Sáng tạo, nỗ lực, chủ động triển khai các nhiệm vụ năm 2023
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các địa phương quan tâm công tác lập thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

Trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi)

Năm 2023 được dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường hơn. Ở trong nước các hoạt động kinh tế – xã hội chuyển từ thích ứng, phục hồi sang phát triển nhanh, ổn định hơn. Trong bối cảnh đó, Bộ Xây dựng nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2023, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị thuộc Ngành triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm 2023.

Cụ thể, trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng trong năm 2023 là hoàn thiện dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi) bảo đảm tiến độ theo yêu cầu tại Nghị quyết của Quốc hội.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết: Đến nay, Bộ Xây dựng đã cơ bản hoàn thành dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi); đã phối hợp, tổng kết đánh giá chính sách và tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện hai dự án Luật. 2 dự án Luật đã được Bộ Tư pháp tiến hành thẩm định và sẽ được Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 (vào tháng 5/2023) và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 6 (vào tháng 10/2023). Khi Quốc hội thông qua 2 dự án Luật này thì những khó khăn trong lĩnh vực nhà ở, BĐS còn đang tồn đọng hiện nay sẽ cơ bản được giải quyết.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng thực hiện nghiên cứu, xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (sau khi được Chính phủ thông qua chính sách, Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024) và hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Luật điều tiết về quản lý và PTĐT, Luật điều tiết về Cấp, thoát nước.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu: Việc nghiên cứu, xây dựng các dự án luật nói trên phải đảm bảo hợp lý, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo, trùng lặp với các luật khác.

Ngành Xây dựng: Sáng tạo, nỗ lực, chủ động triển khai các nhiệm vụ năm 2023
Triển khai có hiệu quả đề án ít nhất một triệu căn hộ NƠXH khi Thủ tướng Chính phủ phê duyêt.

Lập quy hoạch đô thị và nông thôn đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu

Trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, Bộ tham gia góp ý, xây dựng nội dung và thẩm định các hợp phần quy hoạch thuộc lĩnh vực xây dựng trong quy hoạch vùng theo tiến độ chung và phối hợp với các địa phương trong xây dựng nội dung quy hoạch xây dựng của quy hoạch tỉnh.

Bộ đồng thời thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như tổ chức thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ khi cơ quan tổ chức lập quy hoạch trình; Cho ý kiến đối với đồ án quy hoạch chung đô thị từ loại IV trở lên và quy hoạch xây dựng các khu chức năng khác theo pháp luật hiện hành; Tổ chức và đôn đốc thực hiện hiệu quả Luật Kiến trúc, Định hướng Kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu: Các địa phương quan tâm công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Bộ Xây dựng sẽ tăng cường công tác kiểm tra lập quy hoạch tại các địa phương…

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cũng đề nghị: Các địa phương tập trung, bố trí vốn hợp lý cho công tác lập quy hoạch, đăng ký vốn trong thời gian sớm nhất để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện công tác lập quy hoạch. Chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ làm quy hoạch…

Trong công tác quản lý PTĐT, Bộ Xây dựng tích cực triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 148/NQ-CP) và Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng triển khai Nghị quyết 148/NQ-CP.

Hoàn thiện hệ thống dữ liệu toàn quốc về quy hoạch PTĐT, gắn xây dựng quy hoạch, kế hoạch và thực hiện quy hoạch, kế hoạch với phát triển thị trường nhà ở, BĐS. Thực hiện lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu…

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị: Trong quá trình nghiên cứu lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng chủ trì) và quy hoạch tỉnh (các địa phương chủ trì), giữa Bộ Xây dựng và các địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ. Các địa phương phải đồng thời quan tâm đến kế hoạch phân loại đô thị và căn cứ vào tiêu chí phân loại đô thị được quy định tại Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15; Tuân thủ quy định của pháp luật trong triển khai sắp xếp đơn vị hành chính, bởi công tác này ảnh hưởng đến việc bố trí lại hệ thống đô thị nông thôn cấp huyện, cấp xã…

Trong năm 2023, Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai Đề án PTĐT Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch PTĐT tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030; Đề án PTĐT thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến 2030; Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030…

Trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, Bộ nghiên cứu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Định hướng phát triển không gian xây dựng ngầm đô thị; Điều chỉnh Định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam; Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về giảm thiểu ngập úng đô thị…

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho rằng: Công tác quản lý, quy hoạch sử dụng không gian ngầm sẽ được nhấn mạnh trong Quy hoạch tổng thể quốc gia. Tuy nhiên, hành lang pháp lý cho không gian ngầm còn thiếu, do đó Bộ Xây dựng mong muốn các địa phương, đặc biệt là 5 thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện, phối hợp với Bộ trong việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển không gian ngầm…

Cùng với đó, Bộ tiếp tục triển khai Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn; Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2016 – 2025; Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Chỉ thị số 34/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục…

Ngành Xây dựng: Sáng tạo, nỗ lực, chủ động triển khai các nhiệm vụ năm 2023
Tập trung triển khai hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NG/TW.

Đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong quản lý phát triển thị trường BĐS

Trong công tác quản lý phát triển nhà ở và thị trường BĐS, Bộ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án BĐS cho các địa phương, doanh nghiệp; Tập trung thực hiện các giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị, kết luận liên quan đến phát triển NƠXH, nhà ở công nhân, phát triển thị trường BĐS ổn định, lành mạnh.

Chủ động nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành văn bản theo thẩm quyền hoặc đề xuất Chính phủ ban hành Nghị đinh hướng dẫn về quy trình, trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, NƠXH và khu đô thị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị các địa phương tập trung triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; Chú trọng phát triển dự án NƠXH, cải tạo chung cư cũ, đặc biệt là triển khai có hiệu quả Đề án ít nhất 1 triệu căn NƠXH khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ trưởng đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các DN, sớm có giải pháp đối với dự án còn đang chậm muộn, thúc đẩy dự án mới sớm đi vào triển khai, phát huy nguồn lực mà địa phương đang có…

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng

Trong công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng tập trung hoàn thành dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; Tiếp tục nghiên cứu, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích; Nghiên cứu, đề xuất các nội dung quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng; Làm rõnội dung quản lý chồng chéo trong quy định về bảo trì công trình xây dựng và quy định về bảo trì, bảo dưỡng trong các sản phẩm dịch vụ công.

Bộ tiếp tục rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng; Hướng dẫn và đôn đốc các địa phương đẩy mạnh việc nghiên cứu soạn thảo ban hành quy định chi tiết hướng dẫn Luật Xây dựng, Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đề cập đến yêu cầu đổi mới trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh nhấn mạnh: Các đơn vị khẩn trương xây dựng kho dữ liệu về định mức toàn quốc, cập nhật về giá, suất đầu tư, đơn giá tổng hợp. Bởi đây là công cụ để chủ đầu tư kiểm soát được chi phí đầu tư xây dựng.

Thứ trưởng đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng mới, thay thế định mức, đơn giá, suất đầu tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn không còn phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu và còn thiếu trong công tác đầu tư xây dựng; Chủ động nghiên cứu, đổi mới quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng xây dựng.

Đối với công tác giám định chất lượng công trình, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu quan tâm hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, tăng cường kiểm tra dự án trọng điểm quốc gia, dự án lớn đảm bảo đúng quy định, quy trình, chất lượng, an toàn…

Đối với công tác quản lý VLXD, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức triển khai thực hiện “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” sau khi được phê duyệt. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết: Hiện tại, quy hoạch ngành quốc gia này do Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu lập, đã cơ bản hoàn thành. Bộ đã trình để Hội đồng thẩm định quốc gia thẩm định, sau đó trình lên Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển VLXD Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050; Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực VLXD; Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030…

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo toàn ngành tăng cường công tác kiểm tra thực hiện các quy hoạch khoáng sản làm VLXD tại địa phương; quan tâm phát triển VLXD thay thế, vật liệu mới, vật liệu xanh đảm bảo phục vụ cho các công trình xanh, thân thiện môi trường…

Tiếp tục cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử

Về cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ trưởng chỉ đạo: Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính; Đẩy mạnh việc thực hiện cung cấp dịch vụ công; Quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu của Ngành, xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu chung; Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để thực hiện lộ trình áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng…

Đối với công tác thanh tra, tiếp tục thực hiện theo quy trình thanh tra; Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ đoàn thanh tra gắn với đạo đức công vụ; Phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm…

Đối với công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa DN, Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2022 – 2025; Phê duyệt Đề án, Phương án sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 đối với Tổng công ty HUD và VICEM; Triển khai công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty CP Sông Hồng và Tổng công ty Viglacera – CTCP theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP sang SCIC…

Thứ trưởng Bùi Hồng Minh yêu cầu: Các DN trực thuộc Bộ rà soát lại kế hoạch tái cấu trúc, kế hoạch SXKD 5 năm 2021 – 2025, sau đó tổng hợp trình Bộ trong thời gian sớm nhất…

Tăng cường trách nhiệm đạo đức công vụ

Trong công tác hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ chủ động tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình cam kết của Chính phủ và của Ngành; Tích cực mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, đa phương nhằm hỗ trợ cho công tác xây dựng các đề án luật của Bộ và tạo điều kiện cho DN mở rộng hoạt động tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nước ngoài; Vận động tài trợ ODA và vốn vay ưu đãi cho các dự án, chương trình thuộc lĩnh vực ưu tiên của Bộ…

Bộ đồng thời đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm khác như ban hành Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng giai đoạn 2022 – 2030 và Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của ngành Xây dựng đến năm 2030; Tổ chức triển khai Kế hoạch hành động ngành Xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Triển khai nhiệm vụ được giao trong Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030…

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ nói trên, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu: Các đơn vị, Sở Xây dựng địa phương tăng cường hơn nữa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị; quyết liệt hơn nữa, chủ động sáng tạo linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng trong công việc giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ, các Bộ ngành, các hội, DN trong thực hiện công vụ.

Cán bộ công chức, viên chức bám sát nội dung hoạt động của Bộ, chấp hành nghiêm quy định pháp luật, đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ luật kỷ cương trong hoạt động công vụ. Các đơn vị quản lý tốt nội bộ cán bộ, tăng cường trách nhiệm đạo đức công vụ…

Theo Quý Anh – Linh Anh/Báo Xây dựng

Tin Liên Quan