Nghệ An: Yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu khi cấp “sổ đỏ”

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn yêu cầu xử lý nghiêm các cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu khi thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nghệ An: Yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu khi cấp “sổ đỏ”
Người dân thành phố Vinh đến làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các phường, xã.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn giao UBND các huyện, thành, thị căn cứ ý kiến của Sở Tài nguyên & Môi trường Nghệ An tại báo cáo về kết quả thực hiện giải quyết tồn đọng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 để triển khai thực hiện; đồng thời giao Sở Tài nguyên & Môi trường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện.

Tại Báo cáo số 863/BC-STNMT.QLĐĐ, Sở Tài nguyên & Môi trường Nghệ An đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 815/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện giải quyết tồn đọng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu thực hiện cho UBND cấp huyện trong năm 2023.

Sở Tài nguyên & Môi trường tiếp tục theo dõi và báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện của UBND cấp huyện trong năm 2023 (báo cáo định kỳ hàng quý). Cùng với đó, rà soát tham mưu cho UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền, sửa đổi, bổ sung các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy chế phối hợp trong việc thực hiện thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kịp thời hướng dẫn UBND cấp huyện giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo quy định trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chỉ đạo, điều hành và chấn chỉnh việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai, hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm, có hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Thường xuyên rà soát, kiểm tra đối với những chủ đầu tư chậm tiến độ dự án, không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không thực hiện kịp thời các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nhận chuyển nhượng; kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật khi chưa đủ điều kiện mua bán đất, nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở.

Sở Tài nguyên & Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng Đề án vị trí việc làm để bổ sung người làm việc cho hệ thống văn phòng đăng ký đất đai; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai.

UBND cấp huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân có liên quan và giao chỉ tiêu cho UBND cấp xã giải quyết các trường hợp tồn đọng đã rà soát đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2023. Thực hiện công bố, công khai các trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất theo kết quả rà soát, phân loại; trong đó đề nghị phải nêu rõ lý do đối với từng trường hợp cụ thể. Chỉ đạo các đoàn thanh tra, kiểm tra (hoặc tổ kiểm tra) tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời có các kết luận về việc nộp tiền để sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền và đổi đất xây dựng nhà văn hóa.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai dưới nhiều hình thức để người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thực hiện thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng chuyên môn nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo quy định.

Các địa phương chủ trì giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã rà soát, báo cáo thống kê số lượng hồ sơ tồn đọng, chưa thực hiện đăng ký đất đai; cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và khẩn trương thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của các phòng, ban UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc lập hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, không phối hợp trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, các trường hợp cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường công tác quản lý đất đai tại địa phương, kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất trái thẩm quyền.

Theo Quang Hợp/Báo Xây dựng

Tin Liên Quan