Quảng Nam: Yêu cầu các mỏ khai thác khoáng sản đã hết hạn khai thác phải thực hiện nghiêm túc đề án đóng cửa mỏ

Nhằm kiểm soát tình trạng các mỏ khai thác khoáng sản đã hết hạn khai thác, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, đôn đốc các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn địa phương mình quản lý, đã hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp. Chấp hành thực hiện việc nộp Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/3/2023 và báo cáo việc thực hiện về UBND huyện, thị xã để theo dõi, giám sát.

Quảng Nam: Yêu cầu các mỏ khai thác khoáng sản đã hết hạn khai thác phải thực hiện nghiêm túc đề án đóng cửa mỏ
Mỏ khai thác cát tại Quảng Nam.

Quá thời hạn nêu trên, trường hợp các đơn vị không chấp hành thực hiện thì tiến hành xử phạt hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Đối với các đơn vị khai thác khoáng sản đã giải thể, phá sản hoặc không có khả năng thực hiện Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và các đơn vị đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng không chấp hành thực hiện việc đóng cửa mỏ khoáng sản theo yêu cầu, giao UBND các huyện, thị xã lựa chọn đơn vị có đủ năng lực kháo sát, lập, trình UBND cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và thực hiện Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản từ số tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của các đơn vị đã nộp và nguồn vốn do ngân sách địa phương bố trí đối với phần kinh phí còn thiếu.

Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm và không đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết việc cấp phép thăm dò khoáng sản, khai thác, gia hạn, chuyển nhượng giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đối với các đơn vị không chấp hành thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Đưa tiêu chí hoàn thành nghĩa vụ đóng cửa mỏ khoáng sản đối với các mỏ đã được cấp phép khai thác trước đây vào hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản và tiêu chí lựa chọn đơn vị cấp phép ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Đối với các đơn vị khai thác, thu hồi khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp công trình dư thừa trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh mà trước đây được UBND tỉnh cho phép không lập phương án, đề án, cải tạo, phục hồi môi trường thì không yêu cầu lập Đề án đóng cửa mỏ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trạng mặt bằng của dự án và rà soát hồ sơ pháp lý có liên quan để yêu cầu chủ đầu tư dự án và các đơn vị khai thác khoáng sản thực hiện theo đúng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, đúng quy định và không đề xuất giải quyết việc thăm dò, khai thác, gia hạn, chuyển nhượng giấy phép hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị không chấp hành thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường sau khai thác.

Đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án ký quỹ phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Tính đúng, tính đủ chi phí thực hiện việc hoàn thổ, cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản. Tính đầy đủ yếu tố trượt giá trong thời gian hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép được cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các nội dung trong báo cáo, phương án đã được phê duyệt.

Theo Hải Nam/Báo Xây dựng

Tin Liên Quan