Ban quản lý công trình cấp xã được chi những khoản gì?

(Xây dựng) – Hiện nay, việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện theo Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 8/12/2021 của Bộ Tài chính.

ban quan ly cong trinh cap xa duoc chi nhung khoan gi
Ảnh minh họa.

Tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 108/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “4. Hằng năm, chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ thời gian thực hiện dự án, hình thức tổ chức quản lý dự án, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án, các chế độ chính sách có liên quan để xác định chi phí quản lý dự án của từng dự án cho phù hợp với khối lượng nhiệm vụ, công việc quản lý dự án trong năm và chịu trách nhiệm về nội dung này. Chủ đầu tư, ban quản lý dự án có trách nhiệm đảm bảo đủ chi phí quản lý dự án để tổ chức, thực hiện quản lý dự án cho đến khi dự án được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định”.

Bà Trần Thị Thu (Quảng Ngãi) hỏi, theo quy định nêu trên thì ban quản lý công trình cấp xã được quyết toán như thế nào? Ban quản lý được chi những nội dung gì?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Về hình thức quản lý dự án, việc lựa chọn hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng được áp dụng là: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành; ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực; ban quản lý đầu tư xây dựng một dự án; chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án; thuê tư vấn quản lý dự án.

Tại Khoản 3, Điều 26 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 14/9/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quy định:

“Điều 26. Tổ chức quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương

… 3. Ban quản lý xã, phường, thị trấn (gọi chung là ban quản lý xã) được thành lập để tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp xã. Trưởng ban là Chủ tịch UBND cấp xã; thành viên bao gồm: Công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường, tài chính – kế toán; đại diện các đoàn thể chính trị – xã hội và cộng đồng dân cư”.

Do vậy, về việc tổ chức quản lý dự án đề nghị bà có văn bản gửi Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Chi quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công và ban quản lý xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 14/9/2022 của Chính phủ cũng là một trong các hình thức quản lý dự án theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ (theo ý kiến của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì việc quyết toán và nội dung chi quản lý dự án được thực hiện như sau:

– Về quyết toán: Tại Điều 31 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công quy định:

“Điều 31. Vốn đầu tư được quyết toán

Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, dự toán được duyệt và hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật (đối với những công việc thực hiện theo hợp đồng) kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật”.

Tại Khoản 5, Điều 40 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP quy định:

“Điều 40. Thẩm tra chi phí đầu tư

… 5. Thẩm tra chi phí quản lý dự án:

a) Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công”.

Hiện nay, việc quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện theo Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 8/12/2021 của Bộ Tài chính quy định. Tại Điều 3 Thông tư đã quy định cụ thể việc quyết toán chi phí quản lý dự án.

– Về chi phí quản lý dự án: Tại Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quy định

“Điều 30. Chi phí quản lý dự án

… 2. Nội dung chi phí quản lý dự án gồm tiền lương của cán bộ quản lý dự án; tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng; các khoản phụ cấp lương; tiền thưởng; phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân được hưởng lương từ dự án); ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án; thanh toán các dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng phẩm; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; tổ chức hội nghị có liên quan đến dự án; công tác phí; thuê mướn, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án; chi phí khác và chi phí dự phòng”.

Do vậy đề nghị bà Thu căn cứ vào các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc về nội dung chi phí quản lý dự án, đề nghị bà có văn bản gửi Bộ Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Trường hợp còn vướng mắc về kiêm nhiệm quản lý dự án, đề nghị bà có văn bản gửi Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để được xem xét, xử lý theo quy định.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để bà biết và thực hiện theo đúng quy định.

Đỗ Quang/ Baoxaydung

Tin Liên Quan